Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 24.5.2017

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1a Provozovatel

Společnost  Česko katalog s.r.o.", se sídlem Chudčická 1310/6, Bystrc, 635 00 Brno, IČO: 04279221, DIČ: CZ04279221 (dále jen jako "Provozovatel") je mimo jiné provozovatelem internetového serveru dostupného na internetové adrese http://www.cesko-katalog.cz a dalších internetových portálů (dále jen "Portály").

Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy na Portálech k prezentaci reklamních firemních zápisů a jiných reklamních prvků.

1.2 Zadavatel

Objednatel prezentace firemních zápisů či jiných reklamních prvků v Portálech, tj. zadavatel reklamní kampaně (dále jen "Zadavatel") je fyzická či právnická osoba.

2. ZADÁVÁNÍ REKLAMY

2.1 Práva a povinnosti Zadavatele

Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu, formální náležitosti i obsahovou stránku reklamního zápisu. Zadavatel je povinen průběžně kontrolovat aktuálnost uveřejněného reklamního zápisu a jeho soulad s právními předpisy platnými v ČR. V případě, že Zadavatel zjistí, že reklamní sdělení porušuje jakákoliv  práva třetích osob, je povinen tuto věc ihned napravit. Přeje-li si Zadavatel, nebo jím určený zástupce ukončení svého firemního profilu , popř. zaslání potvrzení o ukončení je tato služba zpolatněna částkou 5000 Kč bez DPH.
Tato častka bude fakturovana zadavateli požadavku.

2.2 Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit nebo zrušit zveřejnění reklamního sdělení pokud:

- reklamní sdělení je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a/nebo mezinárodními smlouvami jimiž je Česká republika vázána,

- reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek.

3 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1

Provozovatel zpracovává následující osobní údaje Zadavatele:

jméno a příjmení;

název společnosti

e-mailovou adresu;

telefonní číslo;

adresu

IČ, DIČ

adresa a náhled webových stránek

popis činnosti

klíčová slova

logo firmy

fotografie

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

3.2

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a čl. 6 ods.t 1 písm. f) – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele. V případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Provozovatele má Zadavatel právo vznést námitku proti takovému zpracování.

3.3

Osobní údaje budou zpracovány Provozovatelem jakožto správcem. Dále mohou být však zpracovány těmito zpracovateli:

-        poskytovatel hostingu, společnost Váš Hosting s.r.o., se sídlem Nymburk, Zbožská 1385/40, PSČ 288 02, IČ: 24742252,

-        podnikající fyzické osoby poskytující služby telemarketingu,

-        podnikající fyzická osoba poskytující účetní služby,

-        podnikající fyzické osoby poskytující služby v oblasti správy databáze a IT,

-        případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Provozovatel nevyužívá.

3.4

Zadavatel má podle Nařízení právo:

-        požadovat po Provozovateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,

-        vyžádat si u Provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

-        požadovat po Provozovateli výmaz osobních údajů – výmaz Provozovatel provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 této informace a oprávněnými zájmy Provozovatele,

-        v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Provozovatele, na Úřad pro ochranu osobních údajů, nebo na příslušný soud.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1

-        Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce jakékoli třetí osobě.

4.2

-      Provozovatel si vymezuje právo na změnu obchodních podmínek.